Warunki zakupu

Wszystkie aspekty związane z nabywaniem mieszkań budowanych w systemie deweloperskim uregulowane zostały zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.11.232.1377) tzw. Ustawy Deweloperskiej, która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy, poniżej zaś przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące samej procedury zakupu.

Formalnym zobowiązaniem pomiędzy deweloperem a nabywcą jest podpisanie Umowy deweloperskiej. Umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (zakończeniu realizacji), a nabywca zobowiązuje się do uregulowania należności na poczet ceny nabycia tego lokalu .

Na podstawie Umowy deweloperskiej, w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

Koszty czynności notarialnych i sądowych ponoszone są w równych częściach przez dewelopera i nabywcę.

Podpisanie umowy deweloperskiej wiąże się dla Państwa z dokonaniem pierwszej wpłaty w ustalonej wysokości, która winna być wniesiona w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem wpłat. Wpłata dokonywana jest na wskazany w umowie numer rachunku bankowego prowadzonego dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wszystkie Państwa wpłaty na poczet zakupu mieszkania ewidencjonowane są odrębnie dla każdego nabywcy.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dokonanie wpłaty w terminie przewidzianym harmonogramem niezbędne jest pisemne poinformowanie Dewelopera o tym fakcie – w przeciwnym razie zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.

Umowa sporządzana w formie aktu notarialnego. Warunkiem jej podpisania jest uregulowanie należności za mieszkanie (lub mieszkanie i miejsce postojowe), czyli wpłacenie całej ceny sprzedaży określonej w umowie.

Efektem umowy jest przeniesienie na Państwa prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, dla którego zostanie przez Sąd założona osobna księga wieczysta. Po podpisaniu umowy otrzymujecie Państwo klucze do mieszkania. W ten sposób stajecie się Państwo właścicielem mieszkania własnościowego hipotecznego, a co za tym idzie członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości, na podstawie ustawy o własności lokali.

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym jest równoważny z nabyciem prawa własności do udziału w stanowiącym odrębny lokal – garażu wielostanowiskowym, dla którego Sąd prowadzić będzie odrębną księgę wieczystą.

 

Koszt sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości nabywca.

Strona osiedlemarina.eu korzysta z cookies. Cookies są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close